Polityka prywatności

Informacje Ogólne

 1. Administratorem strony i danych osobowych jest Agnieszka Patoka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Agnieszka Patoka Sports, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 9581700932 , REGON: 383157905 
 2. W razie jakichkolwiek pytań w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności skontaktuj się ze mną poprzez adres e-mail: kontakt@agapatoka.com 
 3. Wszelkie dane osobowe i adresowe podane przez Ciebie nie będą w jakikolwiek sposób odsprzedawane osobom czy podmiotom trzecim.
  Polityka prywatności może się zmieniać, dlatego bądź z nią na bieżąco i zawsze czytaj. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój strony.


Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu RODO jest Administrator.
 2. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie internetowej, w szczególności formularza zamówienia, formularza zapisu na newsletter, formularza kontaktowego.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest dobrowolna, konkretna, świadoma i jednoznaczna zgoda Użytkownika wyrażona za pomocą odpowiedniego formularza na Stronie internetowej.
 4. Dane osobowe mogą być przetwarzane także w przypadkach, w których Administrator jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zamówienia przetwarzane są w celu dodania do bazy mailingowej i badania zadowolenia klienta z zakupu oraz w celu sporządzenia Umowy zawieranej za pośrednictwem Sklepu. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł zawrzeć Umowę z Administratorem. Dane te będą przetwarzane przez czas realizacji zamówienia oraz realizacji obowiązków ustawowych ciążących na administratorze (np. podatkowo-księgowych), a także na wypadek roszczeń. 
 6. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera zawierającego informację o pracy szkółki kolarskiej MTB KIDS oraz nowościach i artykułach blogowych. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł zapisać się i otrzymywać newsletter. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się tylko i wyłącznie za zgodą Użytkownika, którą Użytkownik może wyrazić w formularzu zapisu na newsletter i może ją cofnąć w dowolnym momencie. Dane te będą przetwarzane do czasu zaprzestania wysyłki newslettera lub wcześniejszym wycofaniu zgody przez Użytkownika.
 7. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza kontaktowego na stronie agapatoka.com w zakładce Kontakt przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane za pomocą formularza zapytanie. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik otrzymał odpowiedź. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (Art.6 ust.1 lit.f RODO). Dane te będą przetwarzane do czasu zakończenia korespondencji.
 8. Administrator może powierzyć dane osobowe innym podmiotom, z pomocą których realizuje wskazane w poprzednich punktach cele, tj. dostarczającej usługę newslettera (MailerLite)
 9. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 10. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się zgodnie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
  a. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
  b. ustawie z dnia 18 lipca 2002 o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  c. ustawie z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.

Prawa użytkownika

 1. Użytkownikowi przysługują prawa związane z przetwarzaniem jego danych osobowych, w tym:
  a. prawo dostępu do danych
  b. prawo do poprawienia danych
  c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  d. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  e. prawo do usunięcia danych
  f. prawo do przenoszenia danych 
 2. W celu realizacji swoich praw Użytkownik powinien skierować odpowiednią prośbę na adres: kontakt@agapatoka.com


Wykorzystywanie danych osobowych

Dane podane przez Użytkownika lub zbierane automatycznie Administrator wykorzystuje w celu:

 1. realizacji Umów zawartych za pomocą Strony internetowej agapatoka.com, czyli realizacji zamówień złożonych w Sklepie Internetowym. 
 • Składając zamówienie w sklepie, Użytkownik podaje dane niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu, ew. numer NIP do faktury . Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia. 
 • Dane przekazane w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu wykonania umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych, w tym w celu identyfikacji klienta powracającego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
 • Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach archiwalnych oraz statystycznych. Administrator ma obowiązek przechowywać faktury z danymi osobowymi Klienta przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Nie można sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. 
 • Zakładając konto użytkownika w sklepie, Użytkownik podaje dane niezbędne do założenia konta, takie jak adres e-mail oraz hasło. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta. W ramach edycji danych konta Użytkownik może podać swoje dalej idące dane. Dane przekazane w związku z założeniem konta przetwarzane są w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną polegającej na zapewnieniu możliwości korzystania z konta użytkownika, co oznacza, że w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 • W każdej chwili Użytkownik może podjąć decyzję o usunięciu konta, przy czym nie doprowadzi to usunięcia danych z bazy, ponieważ dane te są nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń związanych z umową o świadczenie usług drogą elektroniczną. Dane Użytkownika przechowywane są w bazie po usunięciu konta po to, aby w przyszłości zidentyfikować użytkownika powracającego i dalsze korzystanie ze sklepu jako zarejestrowany użytkownik. W tym zakresie podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • W ramach konta użytkownika przechowywana jest historia zamówień złożonych z wykorzystaniem konta. Usunięcie konta użytkownika nie będzie jednoznaczne z usunięciem informacji o złożonych zamówieniach, jeżeli będziemy Administrator będzie mieć podstawę prawną dla przetwarzania tych informacji.

2. w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera zawierającego informację o pracy szkółki kolarskiej MTB KIDS oraz nowościach i artykułach blogowych. 

 • Zapisując się do newslettera lub listę zainteresowanych, Użytkownik przekazuje Administratorowi swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.
 • Dane przekazane podczas zapisu do newslettera lub listy zainteresowanych wykorzystywane są w celu przesyłania newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera. 
 • Wykorzystywany przez Administratora system mailingowy Mailer Lite śledzi działania Użytkownika podejmowane w związku z wysyłanymi do niego wiadomościami. W związku z tym, Administrator posiada informacje, które wiadomości Użytkownik otworzył, w ramach których wiadomości kliknął w linki itp.
 • W każdej chwili Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w dedykowany link znajdujący się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera lub po prostu kontaktując się z Administratorem. Pomimo rezygnacji z newslettera, dane Użytkownika będą nadal przechowywane w bazie w celu ewentualnej obrony roszczeń związanych z wysyłaniem newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania faktu udzielenia wcześniejszej zgody na otrzymywanie newslettera oraz chwili jej wycofania, co stanowi prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • W każdej chwili Użytkownik może sprostować swoje dane zapisane w bazie mailingowej

3. w celach statystycznych i marketingowych


Postanowienia końcowe

  1. W niniejszym dokumencie mogą nastąpić zmiany, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej Strony internetowej i Sklepu. Wszelkie zmiany będą komunikowane Użytkownikom niezwłocznie w sposób widoczny i zrozumiały. 
  2. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące Polityki prywatności należy kierować na adres: kontakt@agapatoka.com