Regulamin zajęć kolarskich MTB KIDS oraz treningów indywidualnych

 1. Cele szkółki kolarskiej.
  • promowanie kolarstwa wśród dzieci
  • promowanie jazdy na rowerze jako zdrowy styl życia i  aktywne spędzanie czasu wolnego
  • budowanie zdrowych relacji wśród dzieci kładąc duży nacisk na integrację i pracę zespołową
  • budowanie zdrowych relacji na płaszczyźnie zawodnik-zawodnik, zawodnik-trener
  • rozbudzanie świadomości na temat zdrowej rywalizacji, motywacji wewnętrznej w sporcie
  • doskonalenie techniki jazdy na rowerze górskim w terenie
  • doskonalenie cech motorycznych takich jak szybkość i wytrzymałość
  • wychowanie w duchu takich wartości jak szacunek, otwartość, równość, współpraca
 2. Organizatorem zajęć kolarskich pod nazwą MTB KIDS  oraz treningów indywidualnych jest Agnieszka Patoka, niżej definiowana jako Trener.
 3. Warunkiem przyjęcia dziecka na zajęcia kolarskie lub uczestniczenia w treningu indywidualnym jest opłacenie członkostwa w wymiarze miesięcznym lub dłuższym lub indywidualnym oraz jednorazowe podpisanie poniższego oświadczenia przez rodzica/opiekuna prawnego.
  • Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu
  • Rodzic/Opiekun prawny jest poinformowany o uczestnictwie w zajęciach kolarskich, które zaliczane są do sportów wysokiego ryzyka.
  • Osoba pełnoletnia jest zwolniona z oświadczenia i przychodzi na trening na własną odpowiedzialność.
 4. Zapisy na zajęcia kolarskie:
  • Dokonanie zapisów na zajęcia kolarskie odbywa się za pośrednictwem strony internetowej agapatoka.com
  • Zapisy na zajęcia prowadzone są przez cały rok. Uczestnicy, którzy zapisują się w trakcie trwania miesiąca, ponoszą opłatę proporcjonalną.
  • Nieobecność dziecka na zajęciach kolarskich nie stanowi podstawy do zwrotu pobranej opłaty. W przypadku zgłoszenia nieobecności dziecka z tygodniowym wyprzedzeniem istnieje możliwość odrobienia ich w ustalonym terminie.
 5. Opłata za zajęcia uiszczana jest za miesiąc z góry, w wysokości 360 zł miesięcznie. Mimo, że opłata za pojedynczy trening wynosi 90 zł to opłata 360 zł /miesiąc jest stała bez względu na długość miesiąca. Czasem wypadają 4 treningi w miesiącu, a czasem 5. Jeżeli podopieczny dołącza w trakcie miesiąca, ponosi opłatę 90 zł / trening, aby dołączyć do grupy. Jeżeli podopieczny nie będzie zadowolony z zajęć w grupie - rodzic otrzyma zwrot poniesionej opłaty miesięcznej, pomniejszony o koszt 1 zajęć i prowizję Dotpay (prowizja wynosi 3%).
 6. Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanego Trenera, nauczyciela WF, instruktora kolarstwa, uprawnionego do prowadzenia zajęć o tematyce kolarskiej.
 7. Zajęcia będą realizowane w grupach nie większych niż 8 podopiecznych, w wybranym przy zakupie dniu tygodnia.
 8. Czas trwania pojedynczych zajęć kolarskich (zarówno grupowych jak i indywidualnych) to 1 godz. 15 min, tj. 75 min. Zajęcia rozpoczynane są o ustalonej godzinie. Wykupienie zajęć dla dziecka jest jednoznaczne z rezerwacją czasu Trenera w przedziale czasowym od/do, np. od 15:45 do 17:00.
 9. Spóźnienia nie powodują wydłużenia czasu trwania zajęć, ani nie upoważniają do zwrotu kosztów.
 10. Niepełnoletni uczestnicy zajęć kolarskich powinni być przyprowadzani na zajęcia przez opiekunów. Trener nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników w drodze na zajęcia, a także w drodze powrotnej po zakończeniu zajęć, również w sytuacji, jeżeli dziecko nie dotarło na zajęcia.
 11. Niepełnoletni uczestnik może samodzielnie wrócić po zajęciach kolarskich do domu tylko w sytuacji ukończenia 10 lat, wyrażonej wcześniej zgody rodzica i posiadaniu karty rowerowej.
 12. Zajęcia kolarskie rozpoczynają się zbiórką w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5, przy Stadionie Miejskim. W czasie zajęć jeździmy po Trójmiejskim Parku Krajobrazowym, nie oddalając się dalej niż na promień 10 km od miejsca zbiórki.
 13. W ramach zajęć kolarskich dziecko nie jest ubezpieczone w zakresie NNW. Trener dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa w trakcie zajęć kolarskich oraz posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC Trenera). Niemniej jednak udział w zajęciach odbywa się na odpowiedzialność rodzica. Zalecane jest dodatkowe ubezpieczenie od sportów wysokiego ryzyka.
 14. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania niżej wymienionych zasad:
  • Posiadanie sprawnego roweru górskiego (przeznaczonego do jazdy w warunkach leśnych i górskich) na zajęciach kolarskich.
  • Posiadanie odpowiedniego stroju sportowego (adekwatnego do warunków atmosferycznych na zewnątrz oraz obuwia sportowego w przypadku zajęć na obiekcie zamkniętym) oraz kasku rowerowego. Brak kasku uniemożliwia udział w zajęciach kolarskich.
  • Przestrzeganie poleceń Trenera
  • Kulturalne zachowanie wobec Trenera, kolegów i koleżanek uczestniczących w zajęciach
  • Kulturalne zachowanie na terenie budynku, w którym organizowane są warsztaty edukacyjne i treningi.
  • Informowanie Trenera o bieżących dolegliwościach bólowych.
  • Przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczenia, uczestnik zajęć ma prawo odmówić jego wykonania, uznając ćwiczenie za niebezpieczne lub wykraczające poza jego możliwości fizyczne. Swoje obawy natychmiast przedstawia Trenerowi.
  • Dbanie o sprzęt sportowy, nie będący własnością uczestnika. Za umyślne szkody na sprzęcie sportowym uczestnik ponosi odpowiedzialność finansową.
  • Zakaz używania telefonów komórkowych w trakcie trwania zajęć.
 15. W razie niewłaściwego zachowania dziecka, Trener ma prawo do zawieszenia uczestnika w zajęciach kolarskich lub skreślenia z listy uczestników. 
 16. Skreślenie z listy uczestników nie upoważnia do ubiegania się o zwrot pieniędzy za opłacone zajęcia.
 17. Ochrona wizerunku Uczestnika, dane osobowe:
  • Rodzice zapisując dziecko na zajęcia kolarskie automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystywanie wizerunku dziecka do celów związanych z promocją szkółki kolarskiej MTB KIDS. Wyrażenie zgody wiąże się ze zgodą na upublicznianie zdjęć, ew. materiałów wideo, wykonanych w trakcie trwania zajęć, na stronie internetowej agapatoka.com lub profilu Instagram/Facebook.
  • Rodzic nie zgadzający się na rejestrację i wykorzystanie wizerunku dziecka powinna zgłosić to e-mailem na adres: kontakt@agapatoka.com