Regulamin szkółki MTB KIDS AGA PATOKA

 1. Cele szkółki kolarskiej.
  • promowanie kolarstwa wśród dzieci
  • promowanie jazdy na rowerze jako zdrowy styl życia i  aktywne spędzanie czasu wolnego
  • budowanie zdrowych relacji wśród dzieci kładąc duży nacisk na integrację i pracę zespołową
  • budowanie zdrowych relacji na płaszczyźnie zawodnik-zawodnik, zawodnik-trener
  • rozbudzanie świadomości na temat zdrowej rywalizacji, motywacji wewnętrznej w sporcie
  • doskonalenie techniki jazdy na rowerze górskim w terenie
  • doskonalenie cech motorycznych takich jak szybkość i wytrzymałość
  • wychowanie w duchu takich wartości jak szacunek, otwartość, równość, współpraca
 2. Organizatorem zajęć kolarskich w szkółce MTB KIDS AGA PATOKA oraz treningów indywidualnych jest Agnieszka Patoka, niżej definiowana jako Trener.
 3. Warunkiem przyjęcia dziecka na zajęcia kolarskie lub uczestniczenia w treningu indywidualnym jest opłacenie członkostwa w wymiarze miesięcznym lub indywidualnym oraz jednorazowe podpisanie poniższego oświadczenia przez rodzica/opiekuna prawnego.
  • Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu
  • Rodzic/Opiekun prawny jest poinformowany o uczestnictwie w zajęciach kolarskich, które zaliczane są do sportów wysokiego ryzyka.
  • Osoba pełnoletnia jest zwolniona z oświadczenia i przychodzi na trening na własną odpowiedzialność.
 4. Zapisy na zajęcia kolarskie:
  • Dokonanie zapisów na zajęcia kolarskie odbywa się za pośrednictwem sklepu na stronie internetowej szkółki kolarskiej: agapatoka.com/szkolka-kolarska
  • Zapis na zajęcia grupowe jak i indywidualne dokonuje się w wymiarze miesięcznym (zajęcia grupowe – miesiąc z góry, treningi indywidualne – opłata za ustaloną ilość treningów)
  • Zapisy na zajęcia prowadzone są przez cały rok. Uczestnicy, którzy zapisują się w trakcie trwania miesiąca, ponoszą opłatę proporcjonalną.
  • Pierwszeństwo w zapisach zawsze mają aktualni podopieczni, którzy jako pierwsi dostają informację o zapisach i przedłużają udział w treningach.
   Nowi zainteresowani lub podopieczni, którzy mieli przerwę – są informowani o zapisach, o ile pozostaną wolne miejsca.
 5. Opłata za zajęcia grupowe uiszczana jest za miesiąc z góry, w wysokości 400 zł miesięcznie. Mimo, że opłata za pojedynczy trening wynosi 100 zł to opłata 400 zł /miesiąc jest stała bez względu na długość miesiąca. Czasem wypadają 4 treningi w miesiącu, a czasem 5. Jeżeli podopieczny dołącza w trakcie miesiąca, ponosi opłatę 100 zł / trening, aby dołączyć do grupy. Jeżeli podopieczny nie będzie zadowolony z zajęć w grupie – rodzic otrzyma zwrot poniesionej opłaty miesięcznej, pomniejszony o koszt 1 zajęć. Opłata za trening indywidualny wynosi 250 zł. 
 6. Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanego Trenera z wykształceniem pedagogicznym, instruktora kolarstwa, uprawnionego do prowadzenia treningów kolarskich.
 7. Zajęcia są realizowane w grupach nie większych niż 8 podopiecznych, w wybranym przy zakupie dniu tygodnia.
  Dopuszcza się 8 podopiecznych w syt. gdy ktoś odrabia trening.
 8. Czas trwania pojedynczych zajęć kolarskich (zarówno grupowych jak i indywidualnych) to 1 godz. 15 min, tj. 75 min. Zajęcia rozpoczynane są o ustalonej godzinie. Wykupienie zajęć dla dziecka jest jednoznaczne z rezerwacją czasu Trenera w przedziale czasowym od/do, np. od 15:45 do 17:00.
 9. Spóźnienia nie powodują wydłużenia czasu trwania zajęć, ani nie upoważniają do zwrotu kosztów.
 10. Zgłaszanie nieobecności:
  • Nieobecność dziecka należy zgłaszać poprzez kontakt mailowy: kontakt@agapatoka.com
  • Nieobecność dziecka na zajęciach kolarskich nie stanowi podstawy do zwrotu poniesionej opłaty za trening.
  • W przypadku zgłoszenia nieobecności dziecka z min. 3-dniowym wyprzedzeniem istnieje możliwość odrobienia treningu w innej grupie lub przeniesienia płatności na nowy miesiąc.
  • Nieobecność można odrobić w terminie nie przekraczającym 60 dni. Urlopy czy wakacje nie wydłużają tego czasu.
  • Jeżeli z góry wiadomo, że jakiś dzień w miesiącu nie będzie pasować – można zgłosić to przed płatnością, aby ponieść pomniejszoną opłatę miesięczną.
 11. Głównym kanałem komunikacyjnym z Trenerem jest mail: kontakt@agapatoka.com. 
  Rodzice, których dzieci uczęszczają na treningi, otrzymują numer telefonu Trenera tylko do używania go w sytuacjach alarmowych.
  Telefon to narzędzie dla Trenera, aby w syt. wypadku na treningu móc błyskawicznie powiadomić rodziców.
  Syt. alarmowa dla rodzica to np. problemy z dojazdem, nagłe zgłoszenie nieobecności, trudna sytuacja pogodowa i zapytanie czy trening się odbędzie.
  Kanały komunikacyjne typu Facebook, Instagram czy WhatsUp nie są żadną gwarancją do uzyskania odpowiedzi, a służą jedynie do rozmów na tematy, które nie dot. spraw organizacyjnych czy innych ważnych spraw dot. dziecka
 12. Niepełnoletni uczestnicy zajęć kolarskich powinni być przyprowadzani na zajęcia przez opiekunów. Trener nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników w drodze na zajęcia, a także w drodze powrotnej po zakończeniu zajęć, również w sytuacji, jeżeli dziecko nie dotarło na zajęcia.
 13. Niepełnoletni uczestnik może samodzielnie wrócić po zajęciach kolarskich do domu tylko w sytuacji ukończenia 10 lat, wyrażonej wcześniej zgody rodzica i posiadaniu karty rowerowej.
 14. Zajęcia kolarskie rozpoczynają się zbiórką w Gdyni Mały Kack, na końcu ulicy Racławickiej (dojazd od ul. Wielkopolskiej)
  W czasie zajęć jeździmy po Trójmiejskim Parku Krajobrazowym, nie oddalając się dalej niż na promień 10 km od miejsca zbiórki.
 15. W ramach zajęć kolarskich dziecko nie jest ubezpieczone w zakresie NNW. Trener dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa w trakcie zajęć kolarskich oraz posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC Trenera). Niemniej jednak udział w zajęciach odbywa się na odpowiedzialność rodzica. Zalecane jest dodatkowe ubezpieczenie od sportów wysokiego ryzyka.
 16. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania niżej wymienionych zasad:
  • Posiadanie sprawnego roweru górskiego (przeznaczonego do jazdy w warunkach leśnych i górskich) na zajęciach kolarskich.
  • Posiadanie odpowiedniego stroju sportowego (adekwatnego do warunków atmosferycznych na zewnątrz oraz obuwia sportowego w przypadku zajęć na obiekcie zamkniętym) oraz kasku rowerowego. Brak kasku uniemożliwia udział w zajęciach kolarskich.
  • Przestrzeganie poleceń Trenera
  • Kulturalne zachowanie wobec Trenera, kolegów i koleżanek uczestniczących w zajęciach
  • Kulturalne zachowanie na terenie budynku, w którym organizowane są warsztaty edukacyjne i treningi.
  • Informowanie Trenera o bieżących dolegliwościach bólowych.
  • Przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczenia, uczestnik zajęć ma prawo odmówić jego wykonania, uznając ćwiczenie za niebezpieczne lub wykraczające poza jego możliwości fizyczne. Swoje obawy natychmiast przedstawia Trenerowi.
  • Dbanie o sprzęt sportowy, nie będący własnością uczestnika. Za umyślne szkody na sprzęcie sportowym uczestnik ponosi odpowiedzialność finansową.
  • Zakaz używania telefonów komórkowych w trakcie trwania zajęć.
 17. W razie niewłaściwego zachowania dziecka, Trener ma prawo do zawieszenia uczestnika w zajęciach kolarskich lub skreślenia z listy uczestników. 
 18. Skreślenie z listy uczestników nie upoważnia do ubiegania się o zwrot pieniędzy za opłacone zajęcia.
 19. Ochrona wizerunku Uczestnika, dane osobowe:
  • Rodzice zapisując dziecko na zajęcia kolarskie automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystywanie wizerunku dziecka do celów związanych z promocją szkółki kolarskiej MTB KIDS. Wyrażenie zgody wiąże się ze zgodą na upublicznianie zdjęć, ew. materiałów wideo, wykonanych w trakcie trwania zajęć, na stronie internetowej agapatoka.com, profilu Instagram/Facebook/TikTok/YouTube.
  • Rodzic nie zgadzający się na rejestrację i wykorzystanie wizerunku dziecka  powinien zgłosić to e-mailem na adres: kontakt@agapatoka.com
 

CZYTAJ NEWSLETTER

Pierwszy dowiesz się o zapisach, artykułach czy konkursach.