Regulamin sklepu internetowego

1. Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym agapatoka.com/sklep prowadzony jest przez: Agnieszka Patoka,
  prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Agnieszka Patoka Sports,
  wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki,
  NIP: 9581700932 , REGON: 383157905. Adres firmy: ul. Morska 176/184 – A m.57, 81-225 Gdynia
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

2. Definicje

 • Konsument – osoba zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu
 • Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Agnieszka Patoka Sports, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 9581700932 , REGON: 383157905
 • Klient – Osoba fizyczna dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 • Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: agapatoka.com
 • Usługa – Usługa trenerska sprzedawana za pośrednictwem strony agapatoka.com
 • Produkt cyfrowy – produkt sprzedawany za pośrednictwem strony agapatoka.com i wysyłany w formie elektronicznej.
 • Regulamin – niniejszy regulamin
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu cyfrowego/Usługi zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 • Adres korespondencyjny – adres niezbędny do prowadzenia korespondencji w przypadku reklamacji/zwrotu: ul. Morska 176/184A m.57, 81-225 Gdynia

3. Dane Kontaktowe

 1. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@agapatoka.com
 2. Adres korespondencyjny adres niezbędny do prowadzenia korespondencji w przypadku reklamacji/zwrotu: ul. Morska 176/184A m.57, 81-225 Gdynia
 3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 39 1140 2004 0000 3702 7875 6754
 4. Formularz kontaktowy: dostępny na stronie Sprzedawcy w zakładce Kontakt – agapatoka.com/kontakt

4. Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym.
 5. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

5. Rodzaj oferowanych Produktów i Usług

 1. Usługa – usługa trenerska sprzedawana za pośrednictwem strony agapatoka.com. Trening kolarski lub trening sportowy przeprowadzany pod okiem Trenerki – Agnieszka Patoka
 2. Produkt cyfrowy – e-book, czyli książka w formie elektronicznej, otrzymywana w formacie pliku .pdf

6. Dostępne formy płatności i dostawy. Termin realizacji zamówienia.

 1. Za zakupione w Sklepie Usługi bądź Produkty Klient może zapłacić, w zależności od sposobu zapłaty wybranego podczas składania zamówienia:
  a. e-przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: 39 1140 2004 0000 3702 7875 6754
  b. kartą lub e-przelewem za pośrednictwem bramki płatności PayNow
 2. W przypadku gdy Klient wybrał metodę płatności, o której mowa w pkt. 1a. lub 1b. za zamówienie powinien zapłacić niezwłocznie.
 3. Zamówienie realizowane jest w zależności od wybranej Usługi/ Produktu. Żaden z produktów nie zawiera ukrytych kosztów Dostawy:
  a. Klient kupując Usługę, jest ona realizowana po zaksięgowaniu płatności w terminie 14 dni.
  b. Klient kupując produkt cyfrowy otrzymuje go niezwłocznie w wersji elektronicznej na podany w zamówieniu adres mailowy.

7. Polityka zwrotów. Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Klient może odstąpić od Umowy, jeżeli nie doszło do Realizacji Usługi czy dostarczenia Produktu w Terminie Realizacji Zamówienia.
 3. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po 14 dniach, licząc od dnia zawarcia Umowy
 4. Klient może odstąpić od Umowy wysyłając e-mail do Sprzedawcy z prośbą o odstąpienie od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Klient nie ma możliwości od odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jeżeli dokonał zakupu Usługi Cyfrowej, do której otrzymuje natychmiastowy dostęp.

8. Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów oraz ich jedynym odbiorcą zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Administratora zawiera Polityka prywatności zamieszczona na stronie agapatoka.com w zakładce Polityka Prywatności.

9. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o ochronie danych osobowych.

CZYTAJ NEWSLETTER

Pierwszy dowiesz się o zapisach, artykułach czy konkursach.